นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัทในเครือ
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565


โดยที่บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือ (“ออล ซีซั่นส์ เพลส”) เป็นผู้ประกอบธุรกิจอาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีกให้เช่า ซึ่งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ติดต่อ และ/หรือ ทำธุรกรรมกับออล ซีซั่นส์ เพลส เช่น ลูกค้า คู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้สมัครงาน พนักงาน เป็นต้น (“ท่าน”) ดังนั้น ออล ซีซั่นส์ เพลส จึงได้กำหนดและบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Privacy Policy”) ฉบับนี้ (“นโยบาย”) เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและวิธีการที่ออล ซีซั่นส์ เพลส ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย มาตรฐานขั้นสูงและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวด เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้ถูกเข้าถึง นำไปใช้ เปลี่ยนแปลง หรือ เปิดเผยโดยมิชอบ รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิของท่านภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

ออล ซีซั่นส์ เพลสขอแนะนำให้ท่านโปรดอ่านนโยบายฉบับนี้โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับออล ซีซั่นส์ เพลส ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้ท่านรับทราบและเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของออล ซีซั่นส์ เพลส ตลอดจนสิทธิและความคุ้มครองของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ออล ซีซั่นส์ เพลสอาจทบทวน แก้ไขนโยบายฉบับนี้ เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือ กฎหมายลำดับรอง ข้อบังคับ ประกาศของหน่วยงานราชการที่ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติม หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ จะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ และ/หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นใดของออล ซีซั่นส์ เพลสต่อไป


1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อชี้แจงให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายของท่าน


2. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม (แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม) ดังนี้

2.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่ออล ซีซั่นส์ เพลส โดยตรง หรือมีอยู่กับออล ซีซั่นส์ เพลส ทั้งที่เกิดจากการเช่า รับบริการ การติดต่อ เยี่ยมชม หรือการก่อนิติสัมพันธ์ใดๆ กับออล ซีซั่นส์ เพลส

2.1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ออล ซีซั่นส์ เพลส ได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น หน่วยงานของรัฐ บริษัทในเครือของออล ซีซั่นส์ เพลส พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้บริการข้อมูล เป็นต้น ซึ่งออล ซีซั่นส์ เพลส จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เว้นแต่กรณีที่ออล ซีซั่นส์ เพลสมีความจำเป็นตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นอนุญาต

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลแบ่งเป็น 2 ประเภท

2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่

(ก) รายละเอียดส่วนบุคคล ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานที่เกิด น้ำหนัก ส่วนสูง ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เสียง เสียงที่บันทึก สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา อาชีพ ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประเภทธุรกิจ ข้อมูลในบัตร หรือเอกสารที่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หนังสือเดินทาง วีซ่า บัตรคนต่างด้าว ใบขับขี่ สำเนาสมุดทะเบียนรถ ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลผู้เสียภาษี และข้อมูล หรือเอกสารระบุตัวตนอื่นๆ รายละเอียดการเข้าเมือง เช่น วันที่เดินทางมาถึงและออกนอกประเทศ และ/หรือ ข้อมูลส่วนตัวอื่นใดที่ท่านให้ไว้แก่ออล ซีซั่นส์ เพลส

(ข) ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ภูมิลำเนา ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) หรือบัญชีผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น LINE, Facebook, Instagram และ Google เป็นต้น และ/หรือ ข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ที่ท่านให้ไว้แก่ออล ซีซั่นส์ เพลส

(ค) ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลเครดิต ข้อมูลทางธนาคาร เช่น รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีธนาคาร สถานะทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ของผู้เช่า รวมถึงข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต ของผู้ใช้บริการที่ต้องดำเนินการชำระเงินกับออล ซีซั่นส์ เพลส (เช่น ชำระค่าที่จอดรถ เป็นต้น)

(ง) ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่

(1) ข้อมูล cookie และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้แอปพลิเคชันของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยออล ซีซั่นส์ เพลสได้รับ หรือบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

(2) ข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ จากการใช้บริการออนไลน์บนแพลตฟอร์ม หรือระบบปฎิบัติการ หรือช่องทางออนไลน์อื่นใดของออล ซีซั่นส์ เพลส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือข้อมูลเครือ

(จ) ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ความประสงค์หรือการสมัครเพื่อรับข้อมูล หรือข่าวสารด้านการตลาดจากออล ซีซั่นส์ เพลส และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ฉ) ข้อมูลอื่นๆ เช่น เทปบันทึกภาพ/เสียง (Audio / Visual Information) กรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อที่สำนักงานของออล ซีซั่นส์ เพลส หรือการทำธุรกรรมผ่าน Video Call หรือผ่านเบอร์โทรศัพท์ของออล ซีซั่นส์ เพลส (Call Center)

(ช) ข้อมูลอื่นใด ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2.2.2 ข้อมูลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สภาพร่างกาย หรือจิตใจ ภาวะทุพพลภาพ ความพิการ ข้อมูลสุขภาพ ประวัติทางการแพทย์ กรุ๊ปเลือด ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลทางชีวภาพซึ่งใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพ หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นได้ (Biometric Information) เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ ข้อมูลสแกนม่านตา ข้อมูลสแกนใบหน้า ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง เป็นต้น ทั้งนี้ ออล ซีซั่นส์ เพลส ไม่มีนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ยกเว้นในกรณีที่ออล ซีซั่นส์ เพลส ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์

(ก) ในการพิสูจน์ตัวตนของท่านที่เข้าใช้บริการ และ/หรือ ทำธุรกรรมกับออล ซีซั่นส์ เพลส หากท่านประสงค์จะใช้ข้อมูลชีวภาพในการพิสูจน์ตัวตน และ/หรือ

(ข) ใช้เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์หรือดิจิทัลหรือเว็บไซต์ของออล ซีซั่นส์ เพลส


3. กรณีไม่ต้องขอความยินยอม: วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ออล ซีซั่นส์ เพลสจะขอความยินยอมจากท่านก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งออล ซีซั่นส์ เพลสสามารถอาศัยฐานตามกฎหมายอื่นในการดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนเพียงแต่ต้องแจ้งให้ท่านทราบวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับออล ซีซั่นส์ เพลส (ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เช่า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง หรือในฐานะอื่นๆ) เช่น การซื้อขายสินค้า การรับจ้างทำงาน การใช้บริการต่างๆ ของท่านกับออล ซีซั่นส์ เพลส เช่น การส่งสินค้า การใช้บริการอื่นๆ หรือ บริการออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม

3.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย

3.3 เพื่อประโยชน์ของท่านและการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

3.4 กรณีจำเป็นเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

3.5 เพื่อจัดทำเอกสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

3.6 กรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของออล ซีซั่นส์ เพลส หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น

3.6.1 การวางแผนป้องกัน หรือดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำการทุจริต ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การทำผิดกฎหมายต่างๆ

3.6.2 การบันทึกภาพผู้ที่มาติดต่อทำธุรกรรมกับสำนักงาน หรือพื้นที่ภายใต้การดูแลของออล ซีซั่นส์ เพลส ลงบน CCTV หรือการตรวจสอบและการยืนยันตัวตนของท่านโดยมิได้นำข้อมูลชีวภาพที่เกิดจากการใช้เทคนิค หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพ หรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ หรือการสื่อสาร แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายในออล ซีซั่นส์ เพลส เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์การค้า ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน

3.6.3 การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล การตรวจสอบ หรือสอบสวนการกระทำที่ทุจริต หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือธุรกรรมที่มีเหตุควรสงสัย

3.6.4 การบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลภายในออล ซีซั่นส์ เพลส

3.6.5 การดำเนินการให้เป็นไปตามสิทธิเรียกร้อง หรือการใช้สิทธิตามกฎหมายของออล ซีซั่นส์ เพลส เช่น การติดตามทวงถามหนี้ การดำเนินคดี การลงบันทึกประจำวัน การแจ้งความร้องทุกข์ เป็นต้น

3.6.6 การตรวจสอบการรับส่ง อีเมล หรือการใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงานกับท่าน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลความลับของออล ซีซั่นส์ เพลส


4. กรณีต้องขอความยินยอม: วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ออล ซีซั่นส์ เพลสจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านให้ความยินยอมเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการจำหน่ายสินค้าและ/หรือให้บริการแก่ท่าน หรือช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ท่านประสงค์ได้ รวมถึงวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับออล ซีซั่นส์ เพลสอาจส่งผลกระทบต่อท่านในการไม่ได้รับการให้บริการ ไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านอาจได้รับความเสียหาย หรือเสียโอกาส

4.1 การโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจการหรือบริการต่างๆ ของออล ซีซั่นส์ เพลส และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

4.2 การสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของออล ซีซั่นส์ เพลส

4.3 การบริหารจัดการกิจการของออล ซีซั่นส์ เพลส หรือการที่ออล ซีซั่นส์ เพลสจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

4.4 การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรหรือพนักงานของออล ซีซั่นส์ เพลส

4.5 การแบ่งปัน หรือโอน หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของออล ซีซั่นส์ เพลสหรือบุคคลที่สามใดๆ ที่ออล ซีซั่นส์ เพลส เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและบุคคลอื่นใดที่จะมีการแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่านหรือช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ท่านประสงค์ได้ และ/หรือตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 – 4.4 โดยมีตัวอย่างบุคคลที่สามที่ออล ซีซั่นส์ เพลสจะเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของนโยบายฉบับนี้

ท่านตกลงให้ความยินยอมตามนโยบายฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับจากวันที่ท่านยุติการเป็นผู้เช่า หรือยุติความสัมพันธ์ หรือทำธุรกรรมหรือติดต่อครั้งสุดท้ายกับออล ซีซั่นส์ เพลส แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นภายหลัง โดยท่านสามารถแจ้งเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยติดต่อออล ซีซั่นส์ เพลสผ่านช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้


5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ออล ซีซั่นส์ เพลสจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ (ก) ออล ซีซั่นส์ เพลสได้รับความยินยอมจากท่าน (ข) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ (ค) เป็นไปตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย ทั้งนี้ ออล ซีซั่นส์ เพลสอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก (ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ) ดังต่อไปนี้

5.1 ผู้ให้บริการภายนอกเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของออล ซีซั่นส์ เพลส เช่น การผลิตสินค้า การให้บริการต่างๆ การค้าปลีก การจัดงานและกิจกรรมด้านการตลาด บริการด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การทำวิจัย การสำรวจความเห็น การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud การบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารโทรคมนาคม การเงินการธนาคาร การลงทุน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย การบริหารและจัดการคลังสินค้า โลจิสติกส์ การบริการรับส่งของ การบริการขนส่ง การส่งสินค้า การให้บริการบำรุงรักษาต่างๆ วิศวกรรมงานระบบ การก่อสร้าง การบริการทางไปรษณีย์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริการระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) บริการทางการแพทย์ บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิตอลมัลติมีเดีย การท่องเที่ยว การพิมพ์ การจัดส่งบุคลากร (Outsourcing) บริการตัวแทนนายหน้า การติดตามทวงถามหนี้ เป็นต้น

5.2 พันธมิตรทางธุรกิจของออล ซีซั่นส์ เพลสที่ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือ กิจกรรมด้านการตลาด หรือ ร่วมจัดหา หรือ ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ ร่วมให้บริการแก่ท่าน หรือช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ท่านประสงค์ได้ รวมทั้งการให้ความร่วมมือเพื่อคิดค้น พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ท่านหรือลูกค้าของออล ซีซั่นส์ เพลส

5.3 ที่ปรึกษาด้านต่างๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงิน หรือ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เป็นต้น

5.4 ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ ในกรณีการควบรวมกิจการ หรือโอนธุรกิจไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บุคคลภายนอก

5.5 หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ เช่น กรมสรรพากร คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เป็นต้น รวมถึงศาล สำนักงานอัยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดที่มีอำนาจบังคับตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกข้างต้น ออล ซีซั่นส์ เพลสจะจำกัดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น และจะดำเนินการให้บุคคลภายนอกดังกล่าวลงนามในสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (“Personal Data Processing Agreement”) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นและจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด


6. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

ออล ซีซั่นส์ เพลสอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางดังกล่าวอาจมี หรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เท่ากัน ทั้งนี้ ออล ซีซั่นส์ เพลสจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัยและบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม หรือเป็นไปตามเงื่อนไข หรือข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด และออล ซีซั่นส์ เพลสจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมในกรณีมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ


7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ออล ซีซั่นส์ เพลสตระหนักถึงสิทธิส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านมีสิทธิแจ้งให้ออล ซีซั่นส์ เพลส ดำเนินการให้เป็นไปตามสิทธิได้ตลอดเวลาด้วยการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“Data Protection Officer – Company DPO”) ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

ในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดา มารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็น ผู้แจ้งความประสงค์แทน

ออล ซีซั่นส์ เพลส จะดำเนินการตามที่ท่านแจ้งความประสงค์โดยเคร่งครัดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งความประสงค์ดังกล่าว ดังนี้

7.1 สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ออล ซีซั่นส์ เพลส เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา เว้นแต่มีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

7.2 สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของออล ซีซั่นส์ เพลส หรือขอให้ออล ซีซั่นส์ เพลส เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

7.3 สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านจากออล ซีซั่นส์ เพลส ในกรณีที่ออล ซีซั่นส์ เพลส ได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้ง (ก) มีสิทธิขอให้ออล ซีซั่นส์ เพลส ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ (ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ออล ซีซั่นส์ เพลส ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

7.4 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของออล ซีซั่นส์ เพลส หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของออล ซีซั่นส์ เพลส หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ออล ซีซั่นส์ เพลสอาจปฏิเสธการใช้สิทธินี้ของท่านหากออล ซีซั่นส์ เพลสสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

อนึ่ง ออล ซีซั่นส์ เพลสอาจปฏิเสธการใช้สิทธินี้ของท่านตามที่ระบุในข้อ 7.4 นี้ หากการเก็บรักษาเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

(ข) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

(ค) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของออล ซีซั่นส์ เพลส หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ออล ซีซั่นส์ เพลส

(ง) เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ (1) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพ หรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ หรือ (2) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข

(จ) การใช้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

7.5 สิทธิขอให้ลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้ออล ซีซั่นส์ เพลส ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลว่าเป็นท่านได้ ดังนี้

7.5.1 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

7.5.2 เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และออล ซีซั่นส์ เพลส ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป

7.5.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้ออล ซีซั่นส์ เพลส ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนี้

7.6.1 เมื่อออล ซีซั่นส์ เพลส อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอตามสิทธิของท่านในข้อ 7.7

7.6.2 เมื่อออล ซีซั่นส์ เพลส อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอตามสิทธิของท่านในข้อ 7.7

7.6.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

7.6.4 ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุในข้อ 7.4 และออล ซีซั่นส์ เพลสกำลังดำเนินการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายตามที่ระบุในข้อ 7.4 วรรคแรก (ก) หรือกำลังตรวจสอบว่าเป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินการภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของออล ซีซั่นส์ เพลสตามที่ระบุในข้อ 7.4 วรรคแรก(ค)

7.7 สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้ออล ซีซั่นส์ เพลส ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.8 สิทธิร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ออล ซีซั่นส์ เพลส หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของออล ซีซั่นส์ เพลส หรือของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว


8. ข้อปฏิบัติของท่านในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องด้วยออล ซีซั่นส์ เพลสจะสามารถให้บริการแก่ท่านตามความประสงค์ของท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกันได้ก็ต่อเมื่อออล ซีซั่นส์ เพลสได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกต้องและจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อการตรวจสอบและมั่นใจว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยออล ซีซั่นส์ เพลสจะเป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่าน (Customer Due Diligence) และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นข้อมูลปัจจุบัน ดังนั้น ท่านจึงจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับออล ซีซั่นส์ เพลสในการดำเนินการดังกล่าวด้วย


9. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ออล ซีซั่นส์ เพลสจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านยังใช้บริการ หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับออล ซีซั่นส์ เพลส หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และเมื่อท่านไม่ได้เป็นผู้เช่าของออล ซีซั่นส์ เพลส หรือยุติความสัมพันธ์กับออล ซีซั่นส์ เพลสแล้ว ออล ซีซั่นส์ เพลส ยังจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ตามนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ในเรื่องการจัดเก็บ ทำลายเอกสารต่างๆ ของออล ซีซั่นส์ เพลส โดยออล ซีซั่นส์ เพลสจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็น หรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 (สิบ) ปีนับจากวันที่ท่านยุติการเป็นผู้เช่า หรือยุติความสัมพันธ์ หรือทำธุรกรรมหรือติดต่อครั้งสุดท้ายกับออล ซีซั่นส์ เพลส แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นภายหลัง


10. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ออล ซีซั่นส์ เพลส ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : Company DPO) เพื่อกำกับดูแลการปฎิบัติตามกฎหมายของออล ซีซั่นส์ เพลส ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายของออล ซีซั่นส์ เพลส ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเป็นผู้ประสานงานกับท่านในการรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ท่านเกี่ยวกับการแจ้งใช้สิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการยกเลิกความยินยอม หรือหยุดการรับข่าวสารหรือข้อมูลทางการตลาด หรือกรณีที่พบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อออล ซีซั่นส์ เพลส ผ่านช่องทางดังนี้

Email : DPO@ASP.TH.COM

ติดต่อ ฝ่ายกฎหมาย

บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ชั้น 19 อาคารเอ็ม.ไทย เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 10330